??itme kayb?: i?itme yollar?n?n herhangi bir basama??nda meydana gelen patolojiler nedeniyle çevredeki seslerin alg?lanmamas?na denir.i?itme kayb? bireylerin konu?ma ve anlama becerilerini bozmakla beraberetraf?yla ileti?im kurmas?na engel olur.ayr?ca,e?itim ve ö?retim hayatlar?n? olumsuz etkiliyerek i? edinmelerini engelleyici  önemli sosyal problemlere yol açar.

??itme kayb? tipleri

??itme kayb?n?n pek çok sebebi bulunmaktad?r.i?itme kayb?,geli?ti?i ya?a göre konjenital  akkiz olarak s?n?fland?r?labilece?i gibi,i?itme yollar?nda patolojinin lokalizasyonuna göre de s?n?fland?r?labilir.

Patolojinin lokalizasyonlar?na görei?itme kay?p tipleri 5’e ayr?lmaktad?r.

1.iletim tipi i?itme kayb?

2.sensörinöral i?itme kayb?

3.mikst tipi i?itme kayb?

4.santral i?itme kayb?

5.fonksiyonel ( organik olmayan, psikojenik)tip i?itme kayb?

1-iletim tipi i?itme kayb?; d?? ve orta kulak patolojilerinden  kaynakl? bir i?itme kayb?d?r. T?bbi olarak tedavi edilebilir. tedavisi mümkün olmayan durumlarda cihaz önerilir. Konu?may? ay?rtetme skorlar? en yüksek olan  hasta grubu oldu?undan i?itme cihaz?ndan maximum seviyede yarar görürler.

2- sensörinöral i?itme kayb?; kokleadaki alg?lay?c? hücrelerin (tüylü hücreler) zarar görmesi veya olmamas?ndan kaynakl? kal?c? bir i?itme kayb?d?r. nedenleri ise; akustik travma, viral enfeksiyonlar, meniere sendromu, antibiyotikler,kafa travmas?, presbiakuzi, menenjit ve a??r? gürültü olarak sayabiliriz.bu hastal??a sahip ki?iler genelde ‘’duyuyorum ama anlam?yorum.’’?eklinde ?ikayet ederler.konu?an? anlayabilmeleri için üstün vas?fl? i?itme cihaz? kullanmalar? ve dudak okumalar? gerekir.

3-mikst tipi i?itme kayb?; Hem iç kulakta hem de d?? ve orta kulakta olu?an bir i?itme kayb?d?r. Di?er bir deyimle, ayn? kulakta iletim tip ve sinirsel tip i?itme kayb?n?n beraber olu?tu?u bir i?itme kayb?d?r.

Bu i?itme kayb?na sahip ki?iler, baz? kelimeleri gayet iyi anlarken, di?er kelimeleri ay?rt edemezler. Genelde bu hastal???n tedavide ba?ar? oran? zay?ft?r. ??itme cihaz?n? kullanarak i?itme sorunlar?n? asgariye indirgeyebilirler. Uygun kaliteli i?itme cihaz?n?, düzgün uyarlama ile kulland?klar?nda iyi derece fayda sa?layabilirler.

4-santral i?itme kayb?; ??itme merkezinin zedelenmesi durumunda meydana gelen bir i?itme kayb?d?r. Koklear çekirdekler ve i?itsel korteks aras?nda farkl? nedenlerden olu?an sorunlardan meydana gelen bu tür i?itme kayb?n?n da tedavisi pek mümkün de?ildir.

5-fonksiyonel  i?itme kayb?; Organik bir patoloji olmaks?z?n hastalar?n i?itme kayb? tarifledi?i durumlard?r. Hasta bunu bilinç d??? ya da bilinçli (temaruz) olarak yap?yor olabilir. Bu duruma psödohipakuzi ad? da verilir. Bu hastalar?n de?erlendirilmesi ilk mülakat ile ba?lar. Mülakat s?ras?nda hastan?n rahat ileti?im kurarken i?itme testinde çok ileri derecede kay?p göstermesi ve konu?urken hastan?n k?s?k sesle konu?mas? simülasyonu dü?ündürür. Hastan?n geli? nedeni de göz önüne al?nmal?d?r.

 Sam Acho Jersey

logo-grey

Adres İşitme Cihazları Merkezi, "Duyma ve anlamada sıkıntı çeken ve zorluk yaşayan insanların, yaşamlarını kolaylaştıran ve hayata tutunmalarına destek olan yüksek ve yararlılığı bilimsel olarak kanıtlanmış teknolojiden yararlanmaları için çaba harcıyor."

İletişim Bilgilerimiz

Kuruçeşme Mah.Altıparmak Cad.No:49/2
    Osmangazi / Bursa

+90 (224) 223 2030

Bu e-Posta adresi istenmeyen posta engelleyicileri tarafından korunuyor. Görüntülemek için JavaScript etkinleştirilmelidir.

www.bursaadresisitme.com