Kulak Kal?plar? ve Önemi

         Kulak kal?b?; i?itme cihaz? ayarland?ktan sonra cihazdaki akustik sinyali kulak zar?na ula?t?rmak için bir araçt?r. ??itme cihaz? ne kadar iyi ayarlan?rsa ayarlans?n e?er ki?inin kula??na uygun kal?p yap?lmazsa memnuniyet sa?lanamaz. Bu yüzden kal?p yap?l?rken i?itme kayb?n?n tipi, derecesi, konfigürasyonu ve kullan?c?n?n ya?? göz önünde bulundurulmal?d?r.

         Genelde piyasada sert ve biopar olmak üzere 2 çe?it kal?p malzemesi kullan?l?r. Çocuk ve ya?l?larda biopar, genç ve orta ya?l?larda ise sert kal?p tercih edilir. Sa?l?k aç?s?ndan sert kal?p daha iyidir.

        Geli?im durumuna göre, bebeklerde kal?p  3 ayda bir de?i?meli, çocuklarda 6-8 ayda bir, yeti?kinlerde ise y?lda bir kere de?i?tirilmelidir.

Kal?plar i?itme kayb?n?n derecesine göre k?sa kanal, uzun kanal ve de?i?ik modellerde yap?lmal?d?r. Feedback yapmad??? sürece mümkün olabildi?i kadar ventilasyon aç?lmal?d?r.

Ventilasyonun akusti?e etkisi;

  • T?kan?kl??? engeller.
  • D?? kulak yolunu havaland?r?r.
  • Cihazdan gelen kal?n sesi bast?r?r.
  • ??itilebilir seslerin do?rudan kulak zar?na ula?mas?n? sa?lar.
  • Direksiyonel mikrofonun etkisini azalt?r.
  • Ventin çap? büyüdükçe kulak kanal? rezonans? do?al özelli?ine kavu?ur.

 

 

Çe?itli kal?p modelleri:

Kal?p temizli?i;

Kanal içi kal?p

Kanal içi ??itme cihaz? kal?b?  her gün temizlenmeli, filtre kontrol edilmelidir.

 

Kulak arkas? kal?p:

Sert kal?p, biopar vb. kulak arkas? kal?plar günlük temizlenmeli, gerekirse kulak kal?b?n? temizlemek için suda eriyen özel yap?lm?? temizlik tabletleri kullan?lmal?d?r.

1.     Önce kal?b? cihaz?n?zdan ay?r?n?z.

2.     Kir varsa, f?rça veya yumu?ak bir havlu ile  temizleyin

3.     Kal?b? suyun alt?nda temiz y?kay?n

4.     Kal?b? iyi kurutun, hortumun kurudu?una emin olunuz. Çünkü hortumda kalan bir damla su dahi, hem duyman?z? engelleyecek hem de cihaz?n? bozacakt?r. En do?ru olan? hortumu pompa ile temizlemektir.

 ??itme cihaz?n?z? hiç bir zaman y?kamay?n?z.

 

 

        

 

 A.Q. Shipley Authentic Jersey

logo-grey

Adres İşitme Cihazları Merkezi, "Duyma ve anlamada sıkıntı çeken ve zorluk yaşayan insanların, yaşamlarını kolaylaştıran ve hayata tutunmalarına destek olan yüksek ve yararlılığı bilimsel olarak kanıtlanmış teknolojiden yararlanmaları için çaba harcıyor."

İletişim Bilgilerimiz

Kuruçeşme Mah.Altıparmak Cad.No:49/2
    Osmangazi / Bursa

+90 (224) 223 2030

Bu e-Posta adresi istenmeyen posta engelleyicileri tarafından korunuyor. Görüntülemek için JavaScript etkinleştirilmelidir.

www.bursaadresisitme.com