??itme cihaz? nedir?

??itme kay?pl? bir bireyin i?itme ve sözel ileti?im kurma yetene?inin en yüksek düzeye ç?kart?lmas? amac?yla sesi amplifiye  (yükseltme) ederek ve baz? yönleriyle de?i?ikli?e u?ratarak kullan?c?ya ileten elektronik  cihazd?r.

??itme cihazlar? tarihçesi ve geli?imi;

¢  ?nsanlar i?itmeyi art?rmak amac?yla, ellerini kulaklar?n?n arkas?na götürerek do?adaki büyük kulakl? hayvanlar? taklit etmi?lerdir. Bu ?ekilde sesin özellikle 1000-3000 Hz aras? frekanslarda 14 dB kadar amplifiye olmas?n? sa?lam??lard?r.

 

¢  En ilkel i?itme cihazlar? olan konu?ma tüpleri, boynuz ve huni gibi akustik amplifikatörler 17. yy.’ dan 19. yy.’ a kadar kullan?lm??t?r. (25-30 dB)

 

¢  Elektroakustik dönem, 1876 y?l?nda, Alexander Graham Bell'in telefonu bulmas? ile ba?lam?? ve bu teknoloji kullan?larak ilk i?itme cihaz?  üretilmi?tir.. ( Ticari ilk ?.C 1903 y?l?nda, Miller Reese Hutchinson,karbonlu ?.C)

¢  Karbonlu cihazlar?n s?n?rl? olan frekans aral???n?n ve kazanç miktar?n?n art?r?lmas? amac? ile vakum tüplü i?itme cihazlar? üretilmi?tir.

 

¢  Vakum tüp, ilk olarak Lee DeForest taraf?ndan 1907 y?l?nda bulunmu? ve h?zla radyo ve telefona adapte edilmi?tir.

 

¢  1920 y?l?nda Hanson, "Vactuphone" ad? ile ilk vakum tüplü i?itme cihaz?n? üretmeye ba?lam??t?r

 

¢  1924 y?l?nda, E. A. Myers, birden çok vakum tüplü i?itme cihaz?n? üretmi? (Radyoear) ve bu cihazda, karbon mikrofona göre daha geli?mi? özelliklere sahip olan "Coil" mikrofonu kullan?lm??t?r.

¢  1937 y?l?nda kristal mikrofonlar kullan?lmaya ba?lam??t?r. Hyvac, vakum tüplü i?itme cihazlar?nda kullan?labilecek ilk AGC devresini 1938 y?l?nda haz?rlam??t?r.

¢  Transistörlerin i?itme cihazlar?nda kullan?lmaya ba?lamas?, i?itme cihazlar?nda tam anlam? ile bir devrime yol açm??t?r. ??itme cihazlar? eskisine oranla çok daha küçülmü? ve çok daha güçlenmi?tir. (1950)

¢  Transistörün çok az bir enerjiye gereksinim duymas? (1.4-1.6 Volt) ve teknolojik geli?im, pil ve akülerin küçülmesine olanak tan?m??, i?itme cihazlar? rahatl?kla ta??nabilir boyutlara kadar küçültülmü?tür

¢  1953 de cep modeli ilk kez ortaya ç?kt?.Cebe kolayl?kla s??an ve i?itmeye fark edilir derecede yard?mc? olan bir cihazd?.

 

¢  1966 ?lk kulak içi cihaz (analog)

¢  1980’ler Analog (3 kanall?, directional mikrofonlu)

¢  1990’lar ba??nda dijital programlanabilir cihazlar

¢  1995 Dijital i?lemciler i?itme cihazlar?nda yer buluyor

¢  2000 ‘e do?ru Yaz?l?mlar de?er kazan?yor

     (adaptiv mikrofon , Noise Reduction,

     Adaptiv Feadback v.s )

¢  2000’den bu güne yaz?l?mlar ve aksesuarlar?n devrimi

     (FM,  BlueTooth, v.s.)

 J.T. Brown Authentic Jersey

logo-grey

Adres İşitme Cihazları Merkezi, "Duyma ve anlamada sıkıntı çeken ve zorluk yaşayan insanların, yaşamlarını kolaylaştıran ve hayata tutunmalarına destek olan yüksek ve yararlılığı bilimsel olarak kanıtlanmış teknolojiden yararlanmaları için çaba harcıyor."

İletişim Bilgilerimiz

Kuruçeşme Mah.Altıparmak Cad.No:49/2
    Osmangazi / Bursa

+90 (224) 223 2030

Bu e-Posta adresi istenmeyen posta engelleyicileri tarafından korunuyor. Görüntülemek için JavaScript etkinleştirilmelidir.

www.bursaadresisitme.com