???TME C?HAZI SEÇ?M?

??itme cihaz? seçiminde dikkat edilen temel konu, yaln?zca i?itme kayb?n?n derecesi ve tipi de?il, ayn? zamanda sosyal, ekonomik ve psikolojik etkenlerdir.

ETK?L? C?HAZ SEÇ?M?NDE VE UYGULAMASINDA D?KKAT ED?LECEK KONULAR

 • Cihaz, ki?inin en çok rahat etti?i gürlük düzeyinde ses olu?turabilmelidir.
 • Sesler,  rahats?zl?k verici bir düzeye ula?mayacak ?ekilde art?r?lmal?d?r.
 • ?leti?imin etkili ve yeterli olabilmesi için de?i?ik gürültülü ortamlarda dahi konu?ma seslerini yeteri kadar güçlendirmelidir. (hala en büyük sorun)

 ?ZLENECEK SIRA

1-??itme de?erlendirmesi

2-??itme cihaz? de?erlendirmesi ve seçimi

3-??itme cihaz? ayar?/oryantasyonu

4-Takip

???TME C?HAZI SEÇ?M?NDE D?KKATE ALINMASI GEREKEN HUSUSLAR

A)     ??itme kayb? derecesi ve tipi;

 • 15-30 dB . kayb? olanlar özel durumlarda cihazland?r?l?r.
 • 30-55 dB.i?itme kayb? olanlar mutlaka i?itme cihaz?
 • 55- 80 dB. ??itme kayb? olanlar en çok yarar gören
 • 80 dB ve üzeri... en çok ihtiyaç; en az yarar gören  hasta grubudur.

B)      ??itme kayb? e?risi;

 • Düz,hafifce dü?en veya yükselen i?itme kayb? bulunanlar en fazla yarar.
 • Keskin dü?ü?  gösteren veya derin çanak görünümündeki odyogram?  olanlar  az yarar.
 • Kö?e tipi i?itme kayb? olanlar en az yarar.

C)Konu?may? ay?rt etme sonuçlar?na göre yararlanma derecesi;

 • % 90 ve üstü en iyi
 • %70-90 : sözel ileti?imde oldukça yarar görür
 • % 50-70  i?itme cihaz?na ra?men hasta sözel ileti?imde zorluk çekebilir.
 • %50 ve alt?nda sözel ileti?imin sa?lanmas? zor, dudaktan okuma ve özel e?itim …

 

 

MUTLAKA B?LATERAL ???TME (Ç?FT C?HAZ)

 • Hastan?n tercih etti?i kulak
 • Konu?may? ay?rdetme skoru daha iyi olan kulak
 • Dinamik aral??? daha geni? olan kulak
 • D?? ve orta kulak sorunu olmayan kulak
 • Odyogram konfigürasyonuna göre daha düz olan kulak
 • Tinnitus
 Chris Wormley Jersey

logo-grey

Adres İşitme Cihazları Merkezi, "Duyma ve anlamada sıkıntı çeken ve zorluk yaşayan insanların, yaşamlarını kolaylaştıran ve hayata tutunmalarına destek olan yüksek ve yararlılığı bilimsel olarak kanıtlanmış teknolojiden yararlanmaları için çaba harcıyor."

İletişim Bilgilerimiz

Kuruçeşme Mah.Altıparmak Cad.No:49/2
    Osmangazi / Bursa

+90 (224) 223 2030

Bu e-Posta adresi istenmeyen posta engelleyicileri tarafından korunuyor. Görüntülemek için JavaScript etkinleştirilmelidir.

www.bursaadresisitme.com